Vælg en side

Om hvordan META Programmer påvirker menneskelig adfærd – motivationsretning!

af | 6. mar 2018 | Artikler

Jeg har allerede har skrevet den indledende artikel, om noget der interesserer mig meget, som menneske, leder og coach. Hvad er det der gør at mennesker agerer på bestemte måder, i bestemte situationer.

Jeg har i en tidligere artikel beskrevet hovedpunkterne i nedenstående model og er nu nået til næste skridt, hvor jeg vil tager dele af modellen under lup! Du finder den første artikel i serien på LinkedIn, her: LinkedIn (Logiske Niveauer) og på min hjemmeside: Coach by Coach (Logiske Niveauer).

Mit udgangspunkt er, at vi er mageløse væsner der er udrustet med den sejeste bio-computer (hjernen). Udfordringen er blot nogle gange, at vi enten ikke har fået udleveret en brugsanvisning, ikke kan finde den eller ikke har fået den læst. 😉

Og det er min oplevelse, at meget at det, som mennesker ”bøvler” med, kan påvirkes positivt ved at bruge brugsanvisningen. Den findes faktisk!

Derudover så arbejder jeg ud fra en grundforudsætning om, at mennesker laver kort over virkeligheden. Kort der ikke er det samme som selve landskabet. Mennesker reagerer ud fra deres eget kort over virkeligheden – ikke ud fra virkeligheden selv. Den virkelighed du oplever, er et produkt af en række neurologiske filtre. Mennesker er ikke lig deres adfærd.

Ud af et helhjertet ønske om at dele den viden, indsigt og de erfaringer jeg har, vil jeg over en række kortere artikler samle dette. Det ender med at være en samlet helhed, der også kan læses hver for sig. Dette er artikel #2.

En viden og indsigt, som jeg bruger selv på daglig basis. Som Coach, Mentor og Sparringspartner. Jeg bruger det, når jeg arbejder med udvikling af mennesker, ledere og teams. Og det er en integreret del af mit arbejde med at hjælpe stressramte tilbage på sporet.

META Programmer – generelt

Om dem har jeg allerede skrevet, at de er et kapitel helt for sig. Derfor vil jeg bruge flere artikler til beskrive hvad det er for nogle og hvad de kan bruges til. De har mest at gøre med, hvordan vi opfatter og forstår ting og er tæt forbundne med mentale strategier. META programmer hænger sammen med et andet kendt psykologisk princip, nemlig det der siger at dele af vores adfærd, er styret af det ubevidste.

META programmer er der kortlagt mange af og det endelige antal afhænger af, hvordan de grupperes eller kategoriseres. META programmer er en slags filtre og strategier for, hvordan vi bearbejder information. Filtre som sorterer de udefra kommende sansedata. En slags sorteringsmaskine, der er med til at beslutte hvordan vi opfatter og forstår noget.

Som i så mange andre sammenhænge, så er vi som mennesker underlagt en række neurologiske grundvilkår. Et af dem siger, at vi typisk kun kan have vores fokus rettet mod 5-9 samtidige opmærksomhedspunkter. META programmer er tæt relateret til den systematisk vi anvender i, hvad vi udelader og hvad vi lader slippe igennem vores filtre. Når du lægger mærke til noget, så er du ikke bevidst om, hvad du udelader eller undlader at lægge mærke til. 😉

META programmer er altid kontekstafhængige. Der er ikke noget, der er mere rigtigt eller mere fint end andet, heller ikke når det kommer til META programmer!

META programmer beskrives typisk på en skala, hvor præferencerne er angivet i hver sin ende af skalaen eller fordelt ud over skalaen. I nogle situationer har mennesker en præference for at være i den ene ende og i andre situationer, præference for at være i den anden ende af skalaen. I helt tredje situationer, kan det tænkes, at mennesker befinder sig et eller andet sted, mellem yderpunkterne.

Den enkeltes mulighed for bevidst at være fleksibel omkring META programmer er begrænset, i særdeleshed fordi mange mennesker slet ikke er opmærksomme på META programmerne og hvad de gør. Det er som om, at META programmer er sådan en slags grund-gear, som hjernen sætter sig i, når du vågner, helt af sig selv. Du kan ændre dine præferencer og det skal der bruges dygtigt med energi og bevidsthed til.

Der er nogle af META programmerne, der er mere styrende end andre. De fem META programmer jeg har valgt at beskrive nærmere er: Motivationsretning, Referenceramme, Relationsfilter, Begrundelsesfilter og Abstraktionsfilter. Denne artikel, handler om Motivationsretning.

Motivationsretning

Det mennesker motiveres af, er meget tæt forbundet med det værdisæt, vi hver især bærer rundt på. Værdier kan således være ting, som vi er villige til at bruge ressourcer på at få eller undgå.

Hvis et menneske synes at et job skal være udfordrende og hvis det er forbi, udfordrende er en del af dette menneskes værdisæt, så vil det menneske investere energi i at få et job, hvor værdien udfordrende opfyldes. Hvis dette menneske på et tidspunkt oplever, at udfordringerne udebliver, så vil det resultere i at mennesket vil føle sig dårlig tilpas. Modsætningsvis, vil mennesket føle sig godt tilpas og have det godt, hvis jobbet faktisk opleves fyldt med udfordringer.

Vi har alle en indre proces, der løbende afgør, om vores værdier er opfyldt eller ej og de fleste mennesker vil opleve at føle sig godt tilpas, alene ved at høre sine egne værdier sagt højt. Det er utvivlsomt derfor, at værdisættet er så tæt forbundet med det vi motiveres og demotiveres af.

Relateret til META programmet motivationsretning, er der grundlæggende 2 årsager til at vi handler – vi ønsker enten at opnå noget (hen imod) eller at undgå noget (væk fra).

Mennesker der har en præference for ”hen imod” gør noget, fordi de ønsker at opnå bestemte ting, mål eller resultater. De motiveres af at udrette, opnå, skaffe eller have noget, og de er typisk dygtige til at prioritere. De har typisk svært ved at opdage, hvad de bør undgå og det sker hyppigt, at de slet ikke opdager det som ikke virker eller det som går galt.

”Væk fra” præferencer hos mennesker, kommer til udtryk ved, at den enkelte vil undgå bestemte ting eller situationer. De motiveres af at flytte sig væk fra, at undgå, styre uden om eller blive fri for noget bestemt. De opleves som individer der kan have en for høj opmærksomhed rettet imod problematiske forhold.

Kortlægning af netop dette META Program

Hvis du ønsker, at finde frem til, hvilken præference et menneske har, i en given situation, kan du stille en række spørgsmål, designet til formålet. Når du lytter til svarende på spørgsmålene, skal du have din opmærksomhed særlig rettet mod den del af svaret, der kommer efter ordet ”fordi”. Som oftest vil det være enten ”hen imod” eller ”væk fra” udsagn.

Spørgsmålene:

Hvad ønsker du dig?

Hvad er vigtigt ved…?

Hvorfor er det vigtigt at have det?

Hvad vil det gøre for dig at have netop det?

”Hen imod” individer taler positivt om mål, de fortæller gerne om hvad det vil have, opnå, få eller vinde ligesom de dygtigt fortæller om, hvad de ønsker sig. De taler ofte inkluderende om andre mennesker, ting og situationer.

Mennesker der hyppigt taler om problemer, fortæller hvad de gerne vil undgå, holde sig væk fra eller styre uden om, har en præference for ”væk fra”. De vil typisk også benytte sig af mange negationer i sproget og taler typisk ekskluderende om andre ting, situationer eller mennesker.

Statistisk set, vil cirka 40 % af alle mennesker, have en præference for ”hen imod”, 40 % vil have præference for ”væk fra” og de sidste 20 % vil typisk have lige dele ”hen imod” og ”væk fra” præferencer.

Praktisk anvendelse

Det at have fokus på, hvad mennesker du er sammen med, motiveres af, kan bruges i et utal af situationer. Herunder blot nogle helt lavpraktiske eksempler.

Hvis du eksempelvis skal forhandle med et ”hen imod” mennesker, kan du med fordel fokusere på det du kan gøre, for at hjælpe modparten med at nå sine mål. Find ud af hvad det er og læg vægten på, hvordan I begge søger at virkeliggøre disse mål. Forhandler du med et menneske, med den modsatte præference, kan du med fordel kortlægge hvad det er vedkommende gerne vil undgå, og bekræfte at det ikke vil ske. Understreg det du kan gøre for at modparten kan undgå det modparten ikke ønsker. Forudse de potentielle problemer som modparten eventuelt måtte fremkomme med og arbejd med at forsikre modparten om, at disse problemer kan minimeres eller undgås.

På samme vis, kan viden om motivationsretningen bruges indenfor salg, kommunikation og ledelse og der findes faktisk også dele af teorien omkring META programmer, der beskæftiger sig med hvordan der også er en tydelig relation mellem ”væk fra” og ”hen imod” i forhold til hvilket kropssprog mennesker typisk har.

Hvad er så næste skridt?

For mig, er næste skridt at beskrive nogle flere META programmer samt skrive om, hvordan du aktivt kan anvende din viden om netop META programmer i forskellige sammenhænge.  

Hvad det næste skridt er for dig – det ved du bedst. Måske du har lyst til at læse flere afsnit. Måske har jeg ikke fanget din nysgerrighed i tilstrækkelig grad.

 

Jeg glæder mig til at skrive mere. Til at dele og til at modtage feedback.

Tak for nu og god dag. 😉

Claus

Share This